Preferencijalne teme / Preferential Topics

GRUPA A1 – ROTACIJSKI ELEKTRIČNI STROJEVI

 1. Postignuća u razvoju, dizajniranju, proizvodnji i instaliranju novih rotacijskih električnih strojeva za elektroenergetski sustav, usklađivanje sa zahtjevima zaštite okoliša
 2. Revitalizacije i zamjene zastarjelih generatora, motora i uzbudnih sustava, s naglaskom na pouzdanost, ekonomske parametre, mrežna pravila i zaštitu okoliša
 3. Monitoring, dijagnostika i analiza stanja rotacijskih električnih strojeva u pogonskim uvjetima hidro, termo i vjetroelektrana
 4. Primjena novih znanja, materijala i tehnologija u dizajnu, proizvodnji i eksploataciji električnih strojeva i elektroničkih pretvarača za sustave distribuiranih izvora električne energije.
 5. Uzbudni sustavi sinkronih strojeva

GRUPA A2 – TRANSFORMATORI I PRIGUŠNICE

 1. Pogonska iskustva
 2. Popravak, obnova, dijagnostika i motrenje transformatora
 3. Novosti u razvoju i nove ispitne metode
 4. Transformator i okoliš

GRUPA A3 – OPREMA ZA PRIJENOS I DISTRIBUCIJU

 1. Problematika pouzdanosti i održavanja visokonaponske opreme
 2. Izvanredni uvjeti pogona za visokonaponsku opremu
 3. Nove tendencije u razvoju visokonaponske opreme
 4. Ispitne metode, ispitivanja i standardi

GRUPA C1 – RAZVOJ I EKONOMIJA EES-a

 1. Strateški aspekti razvoja elektroenergetskog sektora prema klimatski neutralnom scenariju
 2. Utjecaj regulative za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost na razvoj i ekonomiju EES-a
 3. Razvoj novih tehnologija, aktivne napredne mreže i umjetne inteligencije u EES
 4. Perspektive i potencijali integracije energetskih sektora
 5. Planiranje otpornosti i fleksibilnosti EES-a u neizvjesnim i promjenjivim uvjetima okruženja „zelene tranzicije“

GRUPA C2 – POGON I VOĐENJE EES-a

 1. Razmjena informacija između operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava i     korisnika mreže
 2. Pogon EES-a u uvjetima povećane integracije obnovljivih izvora energije
 3. Sustavi podrške suvremenom vođenju EES-a
 4. Suradnja operatora prijenosnih sustava i regionalnih operatora sigurnosti
 5. Primjena 4. energetskog paketa u Hrvatskoj i regiji
 6. Praktična primjena mjera plana obrane i plana ponovne uspostave sustava

GRUPA C3 – UTJECAJ ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA NA OKOLIŠ

 1. Klimatske promjene i zaštita ozonskog omotača
 2. Zaštita zraka
 3. Korištenje i zaštita voda i mora
 4. Sustavi upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom
 5. Zaštita biološke raznolikosti
 6. Obnovljivi izvori energije
 7. Energetska učinkovitost
 8. Suradnja s dionicima u provedbi energetskih projekata
 9. Procjena utjecaja na okoliš i ekološku mrežu
 10. Provedba ciljeva kružne ekonomije

GRUPA C4 – TEHNIČKE ZNAČAJKE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

 1. Sustavi zaštite od munje, prenaponska zaštita, koordinacija izolacije vodova, postrojenja i novih izvora, izolacija u uvjetima onečišćenja
 2. Kvaliteta električne energije,
 3. Elektromagnetska kompatibilnost,
 4. Sustavi za lociranje munja i njihovo praćenje u realnom vremenu,
 5. Stabilnost EES-a, sigurnost sustava, uključenje novih izvora poput vjetroelektrana i solarnih elektrana te kogeneracijskih postrojenja,
 6. Analiza privremenih, sklopnih i atmosferskih prenapona, odvodnici prenapona
 7. Napredni alati i tehnike za analizu značajki EES-a.

GRUPA C5 – TRŽIŠTE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I REGULACIJA

 1. Ustroj hrvatskog tržišta električne energije u europskom kontekstu i regulatorni okvir
 2. Mrežna pravila za električnu energiju u EU
 3. Europski zeleni plan i postizanje održivosti gospodarstva EU-a
 4. Budućnost energetskog paketa Čista energija za sve Europljane
 5. Premijski model poticanja proizvodnje iz obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj
 6. Obnovljivi izvori energije i pomoćne usluge na tržištu električne energije 
 7. Tržišno povezivanje, nove usluge i tehnologije na tržištu električne energije
 8. Utjecaj Covid-19 na decentralizaciju i digitalizaciju tržišta električne energije

GRUPA C6 – AKTIVNI DISTRIBUCIJSKI SUSTAVI I DISTRIBUIRANI IZVORI ENERGIJE

 1. Distribuirani izvori, punionice električnih vozila, postrojenja za skladištenje energije i mikromreže
 2. Socijalne inovacije i instrumenti politika u energetskoj demokraciji (obrazovanje, participacija, vlasništvo, financiranje i sl.)
 3. Korištenje fleksibilnosti i pomoćnih usluga u planiranju i vođenju distribucijske mreže i suradnja OPS-a i ODS-a
 4. Upravljanje imovinom napredne distribucijske mreže
 5. Pogon napredne distribucijske mreže
 6. Utjecaj pandemije COVID-19 na poslovanje operatora distribucijskog sustava

GRUPA B1 – IZOLIRANI KABELI

 1. Trendovi i iskustva u održavanju kabelskih vodova
 2. Norme i administrativna problematika kabelskih vodova
 3. Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih kabelskih vodova

GRUPA B2 – NADZEMNI VODOVI

1. Nadzemni vodovi i informacijske tehnologije

 • Razvoj geografskih informacijskih sustava, prikupljanje, snimanje i analiza podataka, mapiranje okoliša
 • Nadzemni vodovi kao elektronička komunikacijska mreža, nadzor i upravljanje, Internet of things (IoT)
 • DTR (Dynamic thermal/line rating) – vođenje sustava i prognoze
 • Održavanje

2. Pogonska iskustva kao prilike za poboljšanje i povećanje pouzdanosti i raspoloživosti nadzemnih vodova i elektroenergetske mreže

 • Kvarovi uzrokovani ekstremnim vremenskim prilikama i drugim utjecajima, starenje komponenata nadzemnog voda, greške i nedostaci opreme
 • Procjena i nadzor stanja komponenata nadzemnog voda, inspekcije, metode produživanja životnog vijeka
 • Održavanje i nadziranje koridora nadzemnog voda i upravljanje promjenama u okolišu nadzemnih vodova
 • Izazovi i tehnička rješenja pri projektiranju privremenih rješenja/spojeva, prilikom havarija i/ili rekonstrukcija

3. Tehnički i okolišni aspekti nadzemnih vodova

 • Nadzemni vodovi i utjecaj na okoliš i javnost, inovativni dizajn, kompaktiranje
 • Utjecaj mjera zaštite okoliša i prirode na projektna rješenja
 • Zdravstveni i sigurnosni (HSE) aspekti

4. Primjena novih tehnika i tehnologija u pripremi projektiranja, projektiranju, izgradnji i održavanju nadzemnih vodova

 • Povećanje prijenosne moći dalekovoda, poboljšanje električnih i/ili mehaničkih značajki
 • Specifičnosti u izvedbi i montaži
 • Monitoring stanja

5.   Zakonski i normativni okvir, kontrola kvalitete

 • Tehnički propisi, norme, procedure
 • Ispitivanja i testiranja

GRUPA B3 – RASKLOPNA I SLIČNA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA

 1. Napredak tehnologije projektiranja i izgradnje transformatorskih stanica
 2. Izazovi u postojećim postrojenjima: održavanje i rekonstrukcija
 3. Zahtjevi u svezi osiguranja zaštite na radu, zaštite okoliša i osiguranja kvalitete

GRUPA B4 – SUSTAVI ISTOSMJERNE STRUJE I ENERGETSKA ELEKTRONIKA

 1. Visokonaponski istosmjerni sustavi i primjena
 2. FACTs uređaji i kvaliteta električne energije
 3. Uređaji učinske elektronike i primjena
 4. Pohrana električne energije

GRUPA B5 – ZAŠTITA I AUTOMATIZACIJA

1. Sustav upravljanja i zaštite za rad sa smanjenim brojem konvencionalnih generatora i povećanim udjelom distribuiranih izvora

 1. Rješenja zaštitnih sustava za EES sa smanjenom inercijom, njihanje sustava, parametriranje zaštite uređaja energetske elektronike, podfrekvencijska zaštita, ROCOF, struje kratkog spoja, trajanje kratkog spoja, podešavanje provjere sinkronizma u tržišnim uvjetima vođenja elektroenergetskog sustava, utjecaj električnih vozila i spremnika električne energije (G2V, V2G)

2. Napredni sustavi mjerenja i njihova primjena za potrebe vođenja EES-a i tržišta električne energije u RH i EU

 1. Primjena naprednih brojila, primjena PMU, unapređenje mjerenja SDV, uređaji za mjerenje kvalitete električne energije, unapređenja sustava mjerenja,

3. Utjecaj većeg udjela energetske elektronike na rad i koordinaciju sustava relejne zaštite

 1. klasični uređaji relejne zaštite i njihov odziv, primjeri iz stvarnog života
 2. Sustavi za simulaciju i koordinaciju rada sustava relejne zaštite

4. Komunikacijske mreže i kibernetička sigurnost u sustavima zaštite, automatizacije i upravljanja u EE objektima: iskustva i izazovi

 1. Upravljanje redundancijom mreže, segregacija mreža, virtualne mreže za potrebe zaštite, automatizacije i upravljanja, upravljanje ograničenjima komunikacijskih mreža, upravljanje promjenama
 2. Mjere i primjena kibernetičke sigurnosti u sustavima zaštite, automatizacije i upravljanja u EE objektima

5. Smjernice za standardizaciju i uniformiranje zamjena i unapređenja sustava zaštite, automatizacije i upravljanja

 1. Procedure, predlošci, najbolja praksa, monitoring stanja IED-ova, integracija sa sustavima za upravljanje imovinom
 2. Procesna sabirnica u okruženju trafostanica, vremenska sinkronizacija, potrebe za redundantnim sustavima

6.Napredne zaštitne sheme, WAMPAC sustavi i korištenje PMU-ova

GRUPA D1 – MATERIJALI I NOVE NADOLAZEĆE ISPITNE TEHNIKE

 1. Ispitivanja, praćenje i dijagnostika
 2. Novi i postojeći elektrotehnički materijali, funkcionalna svojstva, razgradnja (degradacija) i utjecaj na okoliš
 3. Izolacijski sustavi naprednih komponenti
 4. Postojeće i nove nadolazeće tehnologije te njihov utjecaj na sustave i/ili okoliš

GRUPA D2 – INFORMACIJSKI SUSTAVI I TELEKOMUNIKACIJE

 1. Napredna digitalna rješenja za vođenje elektroenergetskog sustava
 2. Kibernetička sigurnost elektroenergetskih objekata i centara vođenja sustava
 3. Digitalne platforme za prikupljanje, obradu i analizu velikih skupina procesnih i mjernih podatka
 4. Mrežne tehnologije i komunikacijska arhitektura IP usluga u elektroenergetskoj mreži
 5. Postojeći tehnički sustavi – revitalizacija, održavanje i iskustva

GROUP A1 – ROTATING ELECTRICAL MACHINES

 1. Achievements in development, design, manufacture and installation of new rotating machines for electric power system, harmonization with requirements ofenvironmental protection
 2. Revitalization and replacement of old generators, motors and excitation systems, with emphasis on reliability, economic parameters, network rules and environmental protection
 3. Monitoring, diagnostics and condition analysis of rotating electrical machines, in operating conditions of hydro, thermal and wind powerstations
 4. Application of new knowledge, materials and technologies in design, production and exploitation of electrical machines and electronic converters for distributed power source systems
 5. Synchronous machine excitation systems

GROUP A2 – POWER TRANSFORMERS AND REACTORS

 1. Operational experience
 2. Transformers repair, refurbishment, diagnostics and monitoring
 3. Novelties in development and new testing methods and tools
 4. Transformers and environment

GROUP A3 – TRANSMISSION & DISTRIBUTION EQUIPMENT

 1. Reliability and Maintenance of Transmission & Distribution Equipment
 2. Special Service Conditions in Transmission & Distribution Equipment
 3. Latest Development Trends in Transmission & Distribution Equipment
 4. Test Methods, Test and Standards

GROUP C1 – POWER SYSTEM DEVELOPMENT AND ECONOMICS

 1. Strategical aspects of power system development towards climate neutral scenario
 2. Impact of legal framework for renewable energy sources and energy efficiency at power system development and economics
 3. Development of new technologies, active smart grid and artificial intelligence in power system
 4. Perspectives and potentials of sector integration
 5. Power system resilience and flexibility planning under uncertain and changing external constraints during energy transition

GROUP C2 – POWER SYSTEM OPERATION AND CONTROL

 1. Information exchange between transmission system operators, distribution system operators and network users
 2. Power system operation in conditions of increased integration of renewable energy sources
 3. Support systems for modern power system control
 4. Cooperation between transmission system operators and regional security operators
 5. Application of the 4th energy package in Croatia and the region
 6. Practical application of defense plan measures and system restoration plan measures

GROUP C3 – POWER SYSTEM ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

 1. Climate change and ozone layer protection
 2. Air protection
 3. Use and protection of water and sea
 4. Environmental, quality and energy management systems
 5. Protection of biological diversity
 6. Energy efficiency
 7. Energetska učinkovitost
 8. Cooperation with stakeholders in the implementation of energy projects
 9. Environmental and NATURA 2000 impact assessment
 10. Implementation of circular economy objectives

GROUP C4 – POWER SYSTEM TECHNICAL PERFORMANCEAVA

 1. Lightning Protection Systems, Surge Protection, Insulation Coordination of Lines, Switchgears and Dispersed Power Sources, Insulation in Contaminated Environment
 2. Power Quality
 3. Electromagnetic Compatibility
 4. Lightning Location Systems and Real-time Lightning Monitoring
 5. Electric Power System Stability, System Safety, Use of Dispersed Power Sources as Wind Power Plants, Solar Plants and Cogeneration Plants.
 6. Analysis of Temporary, Switching and Lightning Overvoltages, Surge Arresters
 7. Advanced Tools for the Analysis of Power System Performance

GROUP C5 – ELECTRICITY MARKETS AND REGULATIONS

 1. The structure of the Croatian electricity market in the European context and the regulatory framework
 2. The EU Electricity Network Codes
 3. The European Green Deal and achieving the sustainability of the EU economy
 4. The future of the Clean Energy package for all Europeans
 5. Premium model for stimulating production from renewable energy sources in Croatia
 6. Renewable energy sources and ancillary services in the electricity market
 7. Market coupling, new services and technologies in the electricity market
 8. The impact of Covid-19 on the decentralization and digitalization of the electricity market

GROUP C6 – ACTIVE DISTRIBUTION SYSTEMS AND DISTRIBUTED ENERGY RESOURCES

 1. Distributed sources, recharging points for electric vehicles, energy storage facilities and microgrids
 2. Social innovations and policy instruments in energy democracy (education, participation, ownership, financing, etc.)
 3. Use of flexibility and ancillary services in planning and operation of distribution network and cooperation between TSO and DSO,
 4. Asset management of smart distribution network
 5. Smart distribution network operation
 6. Impact of the COVID-19 pandemic on the activities of distribution system operators

GROUP B1 – INSULATED CABLES

 1. Trends and experiences in the maintenance of power cable lines
 2. Standards and administrative problems of power cable lines
 3. The construction of new and reconstruction of existing power cable lines

GROUP B2 – OVERHEAD LINES

1. Overhead Lines and Information Technology

 • Developments in geographic Information Systems, environment mapping, data collection and analysis
 • Transmission Lines as a communication network, monitoring and operation, Internet of things (IoT)
 • DTR (Dynamic thermal/line rating) – operation and forecasting
 • Maintenance

2. Operational Experience as an Opportunity to Improve OHL and Network Reliability and Availability

 • Failures due to excessive climatic and other conditions, component ageing, line and hardware defects
 • Line component condition assessment and monitoring, inspection, life extension methods
 • Right of way (ROW) maintenance and supervision, change management in OHL environment
 • Temporary connection design solutions and challenges in a case of a breakdown and/or reconstruction

3. Environmental Aspects of OHL

 • Nadzemni vodovi i utjecaj na okoliš i javnost, inovativni dizajn, kompaktiranje
 • Environment and nature protection requirements’ influence on design solutions
 • Visual aspect and design solution
 • HSE aspects

4. New Technologies in OHL Planning, Design, Construction and Maintenance

 • Line ampacity increase, improvement of electrical and/or mechanical characteristics
 • Innovative design, compact lines
 • Specifics in execution and installation
 • State monitoring

5.   Acts, Regulations and Standards, Quality Control

 • Regulations, standards, procedures
 • Testing and examination

GROUP B3 – SUBSTATIONS AND ELECTRICAL INSTALATIONS

 1. Advances in Substation Technology and Design
 2. Existing Substations: Maintenance and reconstruction
 3. Safety, Environmental and Quality Assurance Considerations in Substations

GROUP B4 – DC SYSTEMS AND POWER ELECTRONICS

 1. HVDC systems and applications
 2. Flexible AC transmission systems (FACTs) and Power Quality
 3. Power Electronics Devices and applications
 4. Power Energy Storage

GROUP B5 – PROTECTION AND AUTOMATION

1. Protection and control systems for operation with reduced number of conventional generators and increased share of distributed generation

 1. Protection system solutions for power system with lower inertia, swing detection, setting protection systems for power electronic devices, underfrequency protection, ROCOF, short circuit currents, short circuit duration, synchronization check in market conditions of power system control, influence of electric vehicles and storage (G2V, V2G)

2. Advanced metering systems and their application in power system control and electricity market in the Republic of Croatia and the EU

 1. Application of advanced metering systems, PMU measurements, enhancement of SCADA measurements, power quality measurements, new applications of nonconventional measurements, enhancement of measurement systems

3. Influence of higher share of power electronics on operation and coordination of relay protection systems

 1. Conventional protection systems and their response, real life examples
 2. Systems for simulation and coordination of power system protection

4. Communication networks and cyber security in protection, automation and control systems in power system substation: experiences and challenges

 1. Redundancy management, network segregation, virtual networks for protection, automation and control, management of communication network constraints, change management
 2. Implementation of cyber security measures

5. Guidelines for standardization and uniformity of replacement and improvement of protection, automation and control systems

 1. Procedures, templates, best practice, monitoring the status of IEDs, integration with asset management systems
 2. Process bus in substation environment, time synchronization, need for redundant systems

6. System integrity protection schemes, WAMPAC systems and PMU devices

GROUP D1 – MATERIALS AND EMERGING TEST TECHNIQUES

 1. Testing, monitoring and diagnostics
 2. New and existing electrotechnical materials, functional properties, degradation and their influence on the environment
 3. Insulation systems of advanced components
 4. Existing and emerging technologies and their influence on systems and/or environment

GROUP D2 – INFORMATION SYSTEMS AND TELECOMMUNICATIONS

 1. Advanced digital solutions for power system management
 2. Cyber security of power system facilities and control centers
 3. Digital platforms for acquisition, processing and analysis of big data in power systems
 4. Communication network technologies and architectures for IP services in electric power system
 5. Existing technical systems – revitalization, maintenance and experiences