Preferencijalne teme

GRUPA A1 – ROTACIJSKI ELEKTRIČNI STROJEVI

 1. Postignuća u razvoju, dizajniranju, proizvodnji i instaliranju novih rotacijskih električnih strojeva za elektroenergetski sustav, usklađivanje sa zahtjevima zaštite okoliša
 2. Revitalizacije i zamjene zastarjelih generatora, motora i uzbudnih sustava, s naglaskom na pouzdanost, ekonomske parametre, mrežna pravila i zaštitu okoliša
 3. Monitoring, dijagnostika i analiza stanja rotacijskih električnih strojeva u pogonskim uvjetima hidro, termo i vjetroelektrana
 4. Primjena novih znanja, materijala i tehnologija u dizajnu, proizvodnji i eksploataciji električnih strojeva i elektroničkih pretvarača za sustave distribuiranih izvora električne energije.
 5. Uzbudni sustavi sinkronih strojeva

GRUPA A2 – TRANSFORMATORI I PRIGUŠNICE

 1. Pogonska iskustva
 2. Popravak, obnova, dijagnostika i motrenje transformatora
 3. Novosti u razvoju i nove ispitne metode
 4. Transformator i okoliš

GRUPA A3 – OPREMA ZA PRIJENOS I DISTRIBUCIJU

 1. Problematika pouzdanosti i održavanja visokonaponske opreme
 2. Izvanredni uvjeti pogona za visokonaponsku opremu
 3. Nove tendencije u razvoju visokonaponske opreme
 4. Ispitne metode, ispitivanja i standardi

GRUPA C1 – RAZVOJ I EKONOMIJA EES-a

 1. Strateški aspekti razvoja elektroenergetskog sektora prema klimatski neutralnom scenariju
 2. Utjecaj regulative za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost na razvoj i ekonomiju EES-a
 3. Razvoj novih tehnologija, aktivne napredne mreže i umjetne inteligencije u EES
 4. Perspektive i potencijali integracije energetskih sektora
 5. Planiranje otpornosti i fleksibilnosti EES-a u neizvjesnim i promjenjivim uvjetima okruženja „zelene tranzicije“

GRUPA C2 – POGON I VOĐENJE EES-a

 1. Razmjena informacija između operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava i     korisnika mreže
 2. Pogon EES-a u uvjetima povećane integracije obnovljivih izvora energije
 3. Sustavi podrške suvremenom vođenju EES-a
 4. Suradnja operatora prijenosnih sustava i regionalnih operatora sigurnosti
 5. Primjena 4. energetskog paketa u Hrvatskoj i regiji
 6. Praktična primjena mjera plana obrane i plana ponovne uspostave sustava

GRUPA C3 – UTJECAJ ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA NA OKOLIŠ

 1. Klimatske promjene i zaštita ozonskog omotača
 2. Zaštita zraka
 3. Korištenje i zaštita voda i mora
 4. Sustavi upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom
 5. Zaštita biološke raznolikosti
 6. Obnovljivi izvori energije
 7. Energetska učinkovitost
 8. Suradnja s dionicima u provedbi energetskih projekata
 9. Procjena utjecaja na okoliš i ekološku mrežu
 10. Provedba ciljeva kružne ekonomije

GRUPA C4 – TEHNIČKE ZNAČAJKE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

 1. Sustavi zaštite od munje, prenaponska zaštita, koordinacija izolacije vodova, postrojenja i novih izvora, izolacija u uvjetima onečišćenja
 2. Kvaliteta električne energije,
 3. Elektromagnetska kompatibilnost,
 4. Sustavi za lociranje munja i njihovo praćenje u realnom vremenu,
 5. Stabilnost EES-a, sigurnost sustava, uključenje novih izvora poput vjetroelektrana i solarnih elektrana te kogeneracijskih postrojenja,
 6. Analiza privremenih, sklopnih i atmosferskih prenapona, odvodnici prenapona
 7. Napredni alati i tehnike za analizu značajki EES-a.

GRUPA C5 – TRŽIŠTE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I REGULACIJA

 1. Ustroj hrvatskog tržišta električne energije u europskom kontekstu i regulatorni okvir
 2. Mrežna pravila za električnu energiju u EU
 3. Europski zeleni plan i postizanje održivosti gospodarstva EU-a
 4. Budućnost energetskog paketa Čista energija za sve Europljane
 5. Premijski model poticanja proizvodnje iz obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj
 6. Obnovljivi izvori energije i pomoćne usluge na tržištu električne energije 
 7. Tržišno povezivanje, nove usluge i tehnologije na tržištu električne energije
 8. Utjecaj Covid-19 na decentralizaciju i digitalizaciju tržišta električne energije

GRUPA C6 – AKTIVNI DISTRIBUCIJSKI SUSTAVI I DISTRIBUIRANI IZVORI ENERGIJE

 1. Distribuirani izvori, punionice električnih vozila, postrojenja za skladištenje energije i mikromreže
 2. Socijalne inovacije i instrumenti politika u energetskoj demokraciji (obrazovanje, participacija, vlasništvo, financiranje i sl.)
 3. Korištenje fleksibilnosti i pomoćnih usluga u planiranju i vođenju distribucijske mreže i suradnja OPS-a i ODS-a
 4. Upravljanje imovinom napredne distribucijske mreže
 5. Pogon napredne distribucijske mreže
 6. Utjecaj pandemije COVID-19 na poslovanje operatora distribucijskog sustava

GRUPA C6 – AKTIVNI DISTRIBUCIJSKI SUSTAVI I DISTRIBUIRANI IZVORI ENERGIJE

 1. Distribuirani izvori, punionice električnih vozila, postrojenja za skladištenje energije i mikromreže
 2. Socijalne inovacije i instrumenti politika u energetskoj demokraciji (obrazovanje, participacija, vlasništvo, financiranje i sl.)
 3. Korištenje fleksibilnosti i pomoćnih usluga u planiranju i vođenju distribucijske mreže i suradnja OPS-a i ODS-a
 4. Upravljanje imovinom napredne distribucijske mreže
 5. Pogon napredne distribucijske mreže
 6. Utjecaj pandemije COVID-19 na poslovanje operatora distribucijskog sustava

GRUPA B1 – IZOLIRANI KABELI

 1. Trendovi i iskustva u održavanju kabelskih vodova
 2. Norme i administrativna problematika kabelskih vodova
 3. Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih kabelskih vodova

GRUPA B2 – NADZEMNI VODOVI

1. Nadzemni vodovi i informacijske tehnologije

 • Razvoj geografskih informacijskih sustava, prikupljanje, snimanje i analiza podataka, mapiranje okoliša
 • Nadzemni vodovi kao elektronička komunikacijska mreža, nadzor i upravljanje, Internet of things (IoT)
 • DTR (Dynamic thermal/line rating) – vođenje sustava i prognoze
 • Održavanje

2. Pogonska iskustva kao prilike za poboljšanje i povećanje pouzdanosti i raspoloživosti nadzemnih vodova i elektroenergetske mreže

 • Kvarovi uzrokovani ekstremnim vremenskim prilikama i drugim utjecajima, starenje komponenata nadzemnog voda, greške i nedostaci opreme
 • Procjena i nadzor stanja komponenata nadzemnog voda, inspekcije, metode produživanja životnog vijeka
 • Održavanje i nadziranje koridora nadzemnog voda i upravljanje promjenama u okolišu nadzemnih vodova
 • Izazovi i tehnička rješenja pri projektiranju privremenih rješenja/spojeva, prilikom havarija i/ili rekonstrukcija

3. Tehnički i okolišni aspekti nadzemnih vodova

 • Nadzemni vodovi i utjecaj na okoliš i javnost, inovativni dizajn, kompaktiranje
 • Utjecaj mjera zaštite okoliša i prirode na projektna rješenja
 • Zdravstveni i sigurnosni (HSE) aspekti

4. Primjena novih tehnika i tehnologija u pripremi projektiranja, projektiranju, izgradnji i održavanju nadzemnih vodova

 • Povećanje prijenosne moći dalekovoda, poboljšanje električnih i/ili mehaničkih značajki
 • Specifičnosti u izvedbi i montaži
 • Monitoring stanja

5.   Zakonski i normativni okvir, kontrola kvalitete

 • Tehnički propisi, norme, procedure
 • Ispitivanja i testiranja

GRUPA B3 – RASKLOPNA I SLIČNA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA

 1. Napredak tehnologije projektiranja i izgradnje transformatorskih stanica
 2. Izazovi u postojećim postrojenjima: održavanje i rekonstrukcija
 3. Zahtjevi u svezi osiguranja zaštite na radu, zaštite okoliša i osiguranja kvalitete

GRUPA B4 – SUSTAVI ISTOSMJERNE STRUJE I ENERGETSKA ELEKTRONIKA

 1. Visokonaponski istosmjerni sustavi i primjena
 2. FACTs uređaji i kvaliteta električne energije
 3. Uređaji učinske elektronike i primjena
 4. Pohrana električne energije

GRUPA B5 – ZAŠTITA I AUTOMATIZACIJA

1. Sustav upravljanja i zaštite za rad sa smanjenim brojem konvencionalnih generatora i povećanim udjelom distribuiranih izvora

 1. Rješenja zaštitnih sustava za EES sa smanjenom inercijom, njihanje sustava, parametriranje zaštite uređaja energetske elektronike, podfrekvencijska zaštita, ROCOF, struje kratkog spoja, trajanje kratkog spoja, podešavanje provjere sinkronizma u tržišnim uvjetima vođenja elektroenergetskog sustava, utjecaj električnih vozila i spremnika električne energije (G2V, V2G)

2. Napredni sustavi mjerenja i njihova primjena za potrebe vođenja EES-a i tržišta električne energije u RH i EU

 1. Primjena naprednih brojila, primjena PMU, unapređenje mjerenja SDV, uređaji za mjerenje kvalitete električne energije, unapređenja sustava mjerenja,

3. Utjecaj većeg udjela energetske elektronike na rad i koordinaciju sustava relejne zaštite

 1. klasični uređaji relejne zaštite i njihov odziv, primjeri iz stvarnog života
 2. Sustavi za simulaciju i koordinaciju rada sustava relejne zaštite

4. Komunikacijske mreže i kibernetička sigurnost u sustavima zaštite, automatizacije i upravljanja u EE objektima: iskustva i izazovi

 1. Upravljanje redundancijom mreže, segregacija mreža, virtualne mreže za potrebe zaštite, automatizacije i upravljanja, upravljanje ograničenjima komunikacijskih mreža, upravljanje promjenama
 2. Mjere i primjena kibernetičke sigurnosti u sustavima zaštite, automatizacije i upravljanja u EE objektima

5. Smjernice za standardizaciju i uniformiranje zamjena i unapređenja sustava zaštite, automatizacije i upravljanja

 1. Procedure, predlošci, najbolja praksa, monitoring stanja IED-ova, integracija sa sustavima za upravljanje imovinom
 2. Procesna sabirnica u okruženju trafostanica, vremenska sinkronizacija, potrebe za redundantnim sustavima

6.Napredne zaštitne sheme, WAMPAC sustavi i korištenje PMU-ova

GRUPA D1 – MATERIJALI I NOVE NADOLAZEĆE ISPITNE TEHNIKE

 1. Ispitivanja, praćenje i dijagnostika
 2. Novi i postojeći elektrotehnički materijali, funkcionalna svojstva, razgradnja (degradacija) i utjecaj na okoliš
 3. Izolacijski sustavi naprednih komponenti
 4. Postojeće i nove nadolazeće tehnologije te njihov utjecaj na sustave i/ili okoliš

GRUPA D2 – INFORMACIJSKI SUSTAVI I TELEKOMUNIKACIJE

 1. Napredna digitalna rješenja za vođenje elektroenergetskog sustava
 2. Kibernetička sigurnost elektroenergetskih objekata i centara vođenja sustava
 3. Digitalne platforme za prikupljanje, obradu i analizu velikih skupina procesnih i mjernih podatka
 4. Mrežne tehnologije i komunikacijska arhitektura IP usluga u elektroenergetskoj mreži
 5. Postojeći tehnički sustavi – revitalizacija, održavanje i iskustva